Vedtekter for Kongsvinger Festnings Venner, KFV

Vedtatt 2002

Revidert 28.04.2019

1 Formål
Foreningens formål er å delta i vernet og utviklingen av Kongsvinger Festning, herunder Vardefortet, Tråstad skanse og Norskansen. Dette gjør vi ved å gi økonomisk støtte og på andre måter støtte de tiltak som kommandanten og festningsforvalteren vil gjennomføre. KFV kan også gjennomføre egne prosjekter.

2 Medlemskap
Alle som støtter vårt formål kan bli medlem av KFV mot å betale den fastsatte årskontingent.

Dessuten kan bedrifter, foreninger og institusjoner som ønsker å støtte vårt formål bli medlem. Kontingent for slikt medlemskap bestemmes av årsmøtet som et engangsbeløp.

Medlemmer eller andre som over tid har gjort en spesiell innsats for KFV, Kongsvinger festning eller museumsvirksomheten på festningen, kan utnevnes til æresmedlemmer. Styret avgjør slikt æresmedlemskap. Æresmedlemmer er fritatt for årskontingent.

3 Kontingent
Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet.

4 Stemmerett og valgbarhet
Bare personlige medlemmer som har betalt kontingenten har stemmerett og er valgbare som tillitsmenn.

5 Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av leder og fem styremedlemmer med to varamedlemmer. Leder og styremedlemmer velges av årsmøtet etter forslag fra en valgkomite på to medlemmer. Leder velges ved særskilt valg for ett år om gangen. Funksjonstida for øvrige styremedlemmer er to år ordnet slik at to medlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.

Valgkomite består av 2 personer som velges av årsmøtet for 1 år.

Styret konstituerer seg sjøl med nestleder, sekretær og to styremedlemmer. Styret peker også ut et av styremedlemmene til å ha ansvar for den daglige drifta.

Det skal føres protokoll fra styrets forhandlinger.

6 Beslutningsdyktig
Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst to styremedlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme

7 Styrets møter
Styret sammenkalles når lederen beslutter det eller når minst to styremedlemmer krever det.

8 Styrets vedtak
Saker avgjøres ved simpelt flertall blant de som har møtt fram, se §7. Ved stemmelikhet avgjør lederens/nestlederens stemme.

9 Styrets arbeidsoppgaver
Styret har sine fullmakter innenfor følgende områder:

Følge opp årsmøtets budsjettvedtak og handlingsplan. Styret kan sjøl ta initiativ til aktiviteter.
Fastsette priser på bøker/gjenstander som selges i foreningens navn på festningen, herunder salgspris til eksterne aktører. Prisene skal som hovedregel settes slik at foreningen får dekket sine kostnader.
Holde kontakt med og informere medlemmene så langt det er mulig.
Utarbeide de rapporter og meldinger som årsmøtet krever.
Gi støtte til tiltak på festningen som dekkes av foreningens formål. Dette gjelder ikke støtte til festningens administrasjon.
Styret kan engasjere ekstern forretningsfører.

10 Årsmøte
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Innkalling skal skje med minst tre ukers varsel på foreningens nettsider og med annonse i lokalavisa. Saker som medlemmene ønsker behandlet skal være levert til styret seinest to uker før årsmøtet.

11 Årsmøtets oppgaver
Konstituering m/godkjenning av innkallingen
Valg av møteleder og sekretær og to av de tilstedeværende medlemmer til å underskrive protokollen.
Behandle årsberetning
Behandle revidert regnskap
Fastsette kontingent
Behandle innkomne forslag
Arbeids/handlingsprogram for kommende år
Behandle forslag til budsjett
Valg
Årsmøtet gjør sine vedtak med alminnelig flertall blant de frammøtte. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret finner det nødvendig eller når minst 20 medlemmer krever det. Et slikt krav skal leveres skriftlig og underskrevet til styret.

For innkalling og forretningsorden gjelder de samme regler som i §10.

13 Oppløsning
Forslag om oppløsning av foreningen behandles på ordinært årsmøte og må vedtas med 2/3 flertall blant de frammøtte. Eventuelt vedtak må stadfestes på neste ordinære årsmøte.

Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan foreningens eiendeler og kapital skal disponeres.