Hvem – hva – hvor?

Hvem er vi?

Vi er en ideell organisasjon som ble startet i 2000 av daværende kommandant på Kongsvinger Festning Helge Thomassen.

Med snart 200 støttespillere.

Vi er:

 • Noen ”gamle” militære
 • Noen som er glade i festningen vår
 • Noen som er glade i historien vår
 • Noen som ønsker å støtte arbeidet vårt

og et aktivt styre som følger opp alle aktivitetene.


Hva gjør vi?

Foreningens formål er å delta i vernet og utviklingen av Kongsvinger Festning, herunder Vardefortet, Tråstad Skanse og Norskansen.

Dette gjør vi ved å gi økonomisk støtte og på andre måter støtte de tiltak som Kommandanten og Festningsforvalteren vil gjennomføre.

KFV kan også gjennomføre egne prosjekter.

 

Nytt flomlys ble montert i 2018

Kostnad kr 2 000 000,- med bidrag fra Sparebankstiftelsen

Skansene Norske Løve og Prins Fredrik
vest for Festningen og Vollgata

Hva gjør vi mer?

Vi:

 • Organiserer flaggheising hver dag året rundt
 • Organiserer og gjennomfører guiding
 • Organiserer museet på Festningen

Vi holder museet åpent fra mai til aug. og helgene i april og sept. og vi bidrar til utvikling av Festningen gjennom ulike prosjekter.

Nye prosjekter:

Kultursti 2019-2020, Toaletter og Garderobe under hotellet og pusse opp 17 lavetter i løpet av våren.


Hvor?

Her på Kongsvinger Festning
– Vardefortet –
Torsdag på Festningen med aktuelle foredrag.

Vi informerer via vår hjemmeside og kommende Facebookside.

 

Flagget skal opp og ned hver dag
til faste tider

Flaggregler

Flagget skal behandles med respekt og aldri berøre bakken

Flagget skal opp:

Nov – febr kl 0900
mars – okt kl 0800

Flagget skal ned:

Ved solnedgang, men ikke etter kl 2100
Egne regler for Nord Norge

Privatpersoner har vanlige flagg, mens staten bruker splittflagget.

 

Museet

her finner du museet, rett nord for Kommandantboligen

Åpent hver helg i april og sept
hver dag mai – august
Kl 1100-1600

Inngangsbillett kun kr 50,-
For grupper over 10 stk kun kr 30,-

Hva kan vi se på festningsmuseet?

 • Forsvarets historie fra vikingtiden frem til i dag.
 • Grenselosutstillingen – ”De gode hjelpere” om tiden i grensetraktene under siste krig.
 • Bildegalleri fra 1905

 

Eksempler fra utstillingen:

 

 

 

 

Guide med tidsriktig antrekk

Uniform fra 1810

Guidet tur kr 1000,-

Med uniform og informasjon om munnladningsgeværet kr 1500,-

Dette kan også kombineres med lunch i Kommandantboligen.

En gruppe klar for tur etter en god
lunch i Kommandantboligen.
Når vi ser utsikten fra Vardefortet skjønner vi hvorfor festningen og byen ligger som den gjør.
Inngangen til kaserne under kanonstillingen

Restaurert brakke med plass til ca 40 soldater:

Brakke under kanonstillingen som skal restaureres:

 

Vil du være med å støtte oss?

Kun kr 100,- pr år!

Se mer informasjon på «Bli medlem».

 

 

Vedtekter for Kongsvinger Festnings Venner, KFV

Vedtatt 2002

Revidert 28.04.2019

 • 1 Formål

Foreningens formål er å delta i vernet og utviklingen av Kongsvinger Festning, herunder Vardefortet, Tråstad skanse og Norskansen. Dette gjør vi ved å gi økonomisk støtte og på andre måter støtte de tiltak som kommandanten og festningsforvalteren vil gjennomføre. KFV kan også gjennomføre egne prosjekter.

 • 2 Medlemskap

Alle som støtter vårt formål kan bli medlem av KFV mot å betale den fastsatte årskontingent.

Dessuten kan bedrifter, foreninger og institusjoner som ønsker å støtte vårt formål bli medlem. Kontingent for slikt medlemskap bestemmes av årsmøtet som et engangsbeløp.

Medlemmer eller andre som over tid har gjort en spesiell innsats for KFV, Kongsvinger festning eller museumsvirksomheten på festningen, kan utnevnes til æresmedlemmer. Styret avgjør slikt æresmedlemskap. Æresmedlemmer er fritatt for årskontingent.

 • 3 Kontingent

Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet.

 • 4 Stemmerett og valgbarhet

Bare personlige medlemmer som har betalt kontingenten har stemmerett og er valgbare som tillitsmenn.

 • 5 Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av leder og fem styremedlemmer med to varamedlemmer. Leder og styremedlemmer velges av årsmøtet etter forslag fra en valgkomite på to medlemmer. Leder velges ved særskilt valg for ett år om gangen. Funksjonstida for øvrige styremedlemmer er to år ordnet slik at to medlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.

Valgkomite består av 2 personer som velges av årsmøtet for 1 år.

Styret konstituerer seg sjøl med nestleder, sekretær og to styremedlemmer. Styret peker også ut et av styremedlemmene til å ha ansvar for den daglige drifta.

Det skal føres protokoll fra styrets forhandlinger.

 • 6 Beslutningsdyktig

Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst to styremedlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme

 • 7 Styrets møter

Styret sammenkalles når lederen beslutter det eller når minst to styremedlemmer krever det.

 • 8 Styrets vedtak

Saker avgjøres ved simpelt flertall blant de som har møtt fram, se §7. Ved stemmelikhet avgjør lederens/nestlederens stemme.

 • 9 Styrets arbeidsoppgaver

Styret har sine fullmakter innenfor følgende områder:

 • Følge opp årsmøtets budsjettvedtak og handlingsplan. Styret kan sjøl ta initiativ til aktiviteter.
 • Fastsette priser på bøker/gjenstander som selges i foreningens navn på festningen, herunder salgspris til eksterne aktører. Prisene skal som hovedregel settes slik at foreningen får dekket sine kostnader.
 • Holde kontakt med og informere medlemmene så langt det er mulig.
 • Utarbeide de rapporter og meldinger som årsmøtet krever.
 • Gi støtte til tiltak på festningen som dekkes av foreningens formål. Dette gjelder ikke støtte til festningens administrasjon.

Styret kan engasjere ekstern forretningsfører.

 • 10 Årsmøte

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Innkalling skal skje med minst tre ukers varsel på foreningens nettsider og med annonse i lokalavisa. Saker som medlemmene ønsker behandlet skal være levert til styret seinest to uker før årsmøtet.

 • 11 Årsmøtets oppgaver
 • Konstituering m/godkjenning av innkallingen
 • Valg av møteleder og sekretær og to av de tilstedeværende medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Behandle årsberetning
 • Behandle revidert regnskap
 • Fastsette kontingent
 • Behandle innkomne forslag
 • Arbeids/handlingsprogram for kommende år
 • Behandle forslag til budsjett
 • Valg

Årsmøtet gjør sine vedtak med alminnelig flertall blant de frammøtte. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

 • 12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret finner det nødvendig eller når minst 20 medlemmer krever det. Et slikt krav skal leveres skriftlig og underskrevet til styret.

For innkalling og forretningsorden gjelder de samme regler som i §10.

 • 13 Oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen behandles på ordinært årsmøte og må vedtas med 2/3 flertall blant de frammøtte. Eventuelt vedtak må stadfestes på neste ordinære årsmøte.

Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan foreningens eiendeler og kapital skal disponeres.